Các ngành đào tạo đại học chính quy

TT

Ngành đào tạo

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

x

x

x

x

x

2

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

x

x

x

x

x

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

x

x

x

x

x

x

x

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

x

x

x

x

x

x

5

Công nghệ thực phẩm

x

x

x

x

x

x

x

6

Hệ thống thông tin

x

x

x

x

x

x

x

7

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

8

Kỹ thuật phần mềm

 

x

x

x

x

x

x

9

Quản lý công nghiệp

 

x

x

x

x

x

x

10

Quản lý xây dựng

 

 

x

x

x

x

x

11

Khoa học máy tính

 

 

x

x

x

x

x

12

Công nghệ sinh học

 

 

 

x

x

x

x

13

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

 

 

 

x

x

x

14

Khoa học dữ liệu

 

 

 

 

x

x

x

15

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

x

x
16 Công nghệ kỹ thuật năng lượng             x
17 Công nghệ kỹ thuật hóa học             x
18 Quản trị kinh doanh             x

24/03/2021