BÀI BÁO THAM DỰ HỘI THẢO NĂM 2017 - 2018

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Năm

Tên hội thảo

Ghi chú

1

Đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Dương Thái Công

2018

Tự chủ đại học địa phương trong giai đoạn hiện nay

Kỷ yếu hội thảo

2

Colour, trust, satisfaction, and E-loyalty: the vietnamese experience of website design

TT Khuong, PY Nhi, DT Nhan, & NH Thuan

2018

International Conference on Machine Learning and Soft Computing

Link

Kỷ yếu hội thảo

3

A light-weight tightening authentication scheme for the objects' encounters in the meetings

Kim Khanh Tran, Minh Khue Pham, & Tran Khanh Dang

2018

5th FDSE 2018. HCM Vietnam

Kỷ yếu hội thảo

4

Aligning service level agreement with service-oriented enterprise architecture

Nguyen Trung  Viet, Lê, L. S., Nguyen-An, K., & Truong, T. M.

2017

IEEE Computer Society, Quebec City, Canada

Link

Kỷ yếu hội thảo

5

The Rotation theorem for harmonic mappings

I. R. Kayumov, S. Ponnusamy, & L. A. Xuan

2017

 International Summer-Conference "Theory of Functions, its Applications and Related Topics"

Kỷ yếu hội thảo

*

6

The hypothesis of Clunie and Sheil-Small for the coefficients under certain conditions on the analytic part

A. V. Kayumov, S. Ponnusamy, & L. A. Xuan

2017

II International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of Physics and Mathematics Education" - Chelny 2017

*

Sách chuyên khảo

1

Business Process Crowdsourcing - Concept, Ontology and Decision Support.

Nguyễn Hoàng Thuận

2018

Progress in IS,

NXB Springer

Link

Ghi chú:

- Tên tác giả thuộc Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được in đậm

- Đối với tác giả đang công tác ở Trường nhưng bài báo đứng tên trường khác (do đang đi học Thạc sĩ, nghiên cứu sinh), cột ‘Ghi chú’ ghi ‘*’

VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn